+46 727 202 056 info@smabatshamnen.se

Ordningsregler för hamnen

Fastställda av styrelsen för Småbåtshamnen Hamnbolaget benämns nedan HB, hamnkontoret, HK och båtplatsinnehavaren BP. Om BP bryter mot HB:s ordningsregler och anvisningar äger HB rätt att säga upp BP med omedelbar verkan och vid behov på BP:s bekostnad vidta de åtgärder som HB  kan finna påkallade på grund av omständigheterna.

SJÖBOD/HODDA

 • Särskilda ordningsregler gäller, se hyresavtal för denna.

FÖRTÖJNINGS- OCH UPPLÄGGNINGSPLATS

 • Förtöjningsplats disponeras från 15 april till 31 oktober.
 • Uppläggningsplats disponeras från höstupptagningen till 31 maj året närmast efter.
 • Önskas förtöjnings- eller uppläggningsplats annan tid än ovan ska avtal träffas med HK.
 • Båt på förtöjningsplats ska vara märkt med HB:s märklapp för innevarande säsong, väl synlig från bryggan; saknas märklapp ska gästhamnsavgift betalas.
 • Materiel för båtens uppläggning ska vara märkt med HB:s märkbricka och innevarande säsongs märklapp; saknas märklapp polisanmäls materielen som hittegods.
 • Följs inte ovanstående kan båt och materiel flyttas av HB på BP:s bekostnad.
 • Vid torrsättning ska röd/grön skylt på förtöjningsplatsen vändas till grön.

AVGIFTER

 • Årsavgift för hyra av förtöjnings- och uppläggningsplats kan endast betalas mot faktura och ska vara betald senast 28 februari via bank- eller postgiro.
 • Om avgift inte erläggs i rätt tid anses hyresförhållandet vara uppsagt. Då ska båt och materiel för båtens uppläggning vara avlägsnat från hamnen senast 15 april, i annat fall debiteras gällande gästavgift. Påminnelse om utebliven betalning görs ej.

BP som säger upp hyresförhållande har förtur till plats upp till 3 år vid den årliga fördelningen. En årlig administrativ avgift ska betalas för att behålla förturen.

HAMNBOLAGETS ANSVAR

 • HB ansvarar för att hamnen och dess anläggningar hålls i brukbart skick.
 • Avgift nedsätts inte om tillfälligt hinder för BP uppstår till följd av nedsatt funktionalitet eller reparationsarbete.
 • HB ansvarar inte för skador som orsakas av force majeur.HB ansvarar inte för snöröjning och halkbekämpning, ej heller för skador på vinterliggande båtar till följd av att is har brutits.

BÅTPLATSINNEHAVARENS ANSVAR

Allmänt

Om BP:s båt har fler ägare ansvarar en för all, alla för en.

 • Båt ska vara ansvarsförsäkrad och aktuell uppgift om försäkringsgivare lämnad till HK.
 • BP är ansvarig för skada som han själv eller annan, som med hans tillåtelse varit verksam i hamnen, vållar.
 • Om BP säljer/byter båt eller ändrar adress/telefonnummer ska HK genast informeras.

I vattnet

 • Båt ska förtöjas så att skador ej uppstår på andra båtar och hamnens egendom.
 • På båt med mast ska BP tillse att rigg inte för oväsen.
 • .Om båt sjunker eller blir liggande i marvatten ska BP genast länsa eller torrsätta båten. Om så ej sker har HK rätt att utan BP:s hörande och på dennes bekostnad samt, i vissa fall risk, torrsätta, länspumpa eller bogsera båten till säker plats. Båten återfås sedan BP ersatt HB för kostnaderna.
 • .Båt ska i hamnen hanteras med gott sjömanskap och framföras i högst 3 knop.
 • Vid tankning får endast godkänd utrustning användas.
 • Vid torrsättning för vinterförvaring ska förtöjningsgods och fånglinor avlägsnas från bryggplatsen. Gäller även vinterliggare som flyttar till annan anvisad plats.

På land

 • Stege eller motsvarande ska hållas låst till uppläggningsmaterielen. Lösa stegar avlägsnas och skrotas av HB
 • Plats ska rengöras och städas senast 7 dagar efter sjösättning. Om HB därefter tvingas städa och rengöra platsen debiteras BP för kostnaderna.
 • Vid slipning och målning ska BP tillse, att inte olägenhet för andra uppstår.
 • .Sopor ska slängas i sopbehållarna och miljöavfall ska deponeras i miljöstationen.
 • Förbudsskyltar gäller! Fordonsparkering får inte ske så att framkomlighet hindras.
 • Mast ska kläs av och förvaras i mastskjul eller på stativ vid miljöstationen.
 • Mast får ej lämnas på hamnplan över natt.
 • .Mast ska vara märkt med gällande dekal.
 • Mast får inte läggas i mastskjulets gångar.
 • Omärkt mast eller kvarlämnad mast på hamnplan riskerar att skrotas av HK!
 • Avstånd mellan båtar ska vara minst 0,5 meter och högst 1 meter
 • För fordonstrafik inom hamnområdet gäller fartbegränsning på 30 km/timme.
 • Upplagd båt får ej vara elansluten när den är obemannad.
  platsen debiteras BP för kostnaderna.
 • Vid slipning och målning ska BP tillse, att inte olägenhet för andra uppstår.
 • Sopor ska slängas i sopbehållarna och miljöavfall ska deponeras i miljöstationen.
 • Förbudsskyltar gäller! Fordonsparkering får inte ske så att framkomlighet hindras.
 • Mast ska kläs av och förvaras i mastskjul eller på stativ vid miljöstationen.
 • Mast får ej lämnas på hamnplan över natt.
 • Mast ska vara märkt med gällande dekal.
 • Mast får inte läggas i mastskjulets gångar.
 • Omärkt mast eller kvarlämnad mast på hamnplan riskerar att skrotas av HK!
 • Avstånd mellan båtar ska vara minst 0,5 meter och högst 1 meter.
 • .För fordonstrafik inom hamnområdet gäller fartbegränsning på 30 km/timme.
 • Upplagd båt får ej vara elansluten när den är obemannad.

Förbud

 • Det är förbjudet att utan HB:s tillstånd överlåta, låna ut, hyra ut eller använda tilldelad plats för annat ändamål än avsett.
 • Byggnader av vad slag det vara må får inte uppföras av BP. För tillfällig överbyggnad av båt ska särskilt avtal träffas med HB.I HB:s lokaler och upplåtna utrymmen får inte bedrivas annan verksamhet och förvaras annan materiel än som de är avsedda för.
 • Det är förbjudet att nyttja hamnens anordningar, t ex kranar till annat än avsett ändamål.
 • Det är förbjudet att förvara bränsle på och under bryggor samt i torrsatt båt, utom i båtens fasta tank.
 • Båt får inte lämnas på slip, hängande i kran eller obemannad vid sjösättnings- eller utrustningskaj utan HK:s tillstånd.
 • Det är förbjudet att förvara släpjolle eller annan bibåt på brygga, stenslänt eller gräsmatta.
 • Hindrande förtöjning eller parkering är förbjuden.
 • Toalettavfall får ej släppas ut i hamnen.
 • Elektriskt element, fläkt, avfuktningsaggregat e d får ej vara i drift då båten är obemannad. För vinterliggare gäller särskilt avtal.
 • Vid elanslutning får inte användas kablage som ej är godkänt för utomhusbruk i Sverige.
 • Grillning får inte ske på andra än fasta grillplatser. EJ ombord på båt eller brygga!
 • Fiske med kastspö är förbjudet inom hamnområdet.